تبلیغات
*ver=7*ok
*title=بازی فکری تعمیرکار*ok1
*sms=برای دانلود کلیک کنید*ok2
*link=http://cafebazaar.ir/app/com.zsoft.tamirkar/*ok3
*run=1*ok4