تبلیغات
*ver=6*ok
*title=با تشکر از انتخاب شما*ok1
*sms=زدسافت*ok2
*link=no*ok3