تبلیغات
*ver=6*ok
*title= شرکت هیرابسان برترین شرکت*ok1
*sms=گروه زدسافت توسعه دهنده برنامه اندرویدی شما*ok2
*link=http://cafebazaar.ir/app/com.zsoft.tamirkar/*ok3