تبلیغات
**************پیشنهاد شگفت انگیز*********
در لیگ شرکت کن و با کسب امتیاز جایزه برنده شو
نفر اول 7000 سکه،1000 جام
نفر دوم 5000 سکه،500 جام
نفر سوم 2500 سکه،250 جام 
جدول کسب امتیاز در بازی ثانیه ها جهت شرکت در لیگ 

امتیازفعالیت ردیف
5برنده شدن در لیگ دسته سه  1
10برنده شدن در لیگ دسته دو  2
15  برنده شدن در لیگ دسته یک3
25 تنظیم و یا تغییر عکس پروفایل  4
10دیدن کامل تبلیغ ویدئویی  5
20نصب برنامه  6
20خرید 700 سکه  7
45 خرید 1600 سکه 8
100خرید 3200 سکه  9
225  خرید 8300 سکه 10
500 خرید 17000 سکه 11
1200  خرید 27000 سکه12